Kosovo

 • Our People

  Our people are our most valued resource.  Respect for their human rights, providing safe, open, non-discriminatory, diverse and good working conditions and an emphasis on employee relations, is a priority for us to attain our objectives for a joint successful grow.

 • WE BUILD RELATIONSHIPS

  Sharrcem plant located in the southeast part of Kosovo, and its name derives from the beautiful SHARR mountain.  Mountains gives motivation to people and when people feel motivated, they are prone to higher creativity and innovation.  We are really proud to have accomplished a very demanding modernization program that completely changed the environmental footprint of our business operations as well as our potential for future development and made us offers new career opportunities. Our know-how sharing and caring for the others lies at our heart.

 • APPLICATION PROCEDURE

  We pay special importance first of all in respect of character and personality of the candidate, by ensuring that they have got the required capacities & qualification in order to carry over professionally their assigned tasks.  Hence, you will be kindly asked to go through a flexible but strict hiring/employment process, so the best available candidate is employed, as well as making sure that you have an understanding and consideration of where we stand and who we are.

 • SEND US YOUR CV

  If you cannot find any job opening that matches your skills but still you are interested to join us, please feel free to submit your CV for future considerations.

  “We are definitely committed to remain a good, responsible citizen but will never sustain that we’ve attained the goal.”

SEARCH OUR JOBS

Watch jobs in this category

 • NJERËZIT TANË

  Njerëzit tanë janë burimi ynë më i çmuar. Respektimi i të drejtave të tyre njerëzore, ofrimi i kushteve të sigurta, të hapura, jodiskriminuese, të larmishme dhe të mira të punës dhe theksimi në marrëdhëniet me punonjësit, është një prioritet për ne për të arritur objektivat tona për një rritje të përbashkët të suksesshme.

 • NE NDËRTOJMË MARRËDHËNIET

  Fabrika Sharrcem gjendet në pjesën juglindore të Kosovës dhe emri i saj rrjedh nga mali i bukur SHARR. Malet u japin motivim njerëzve dhe kur njerëzit ndihen të motivuar, ata janë të prirur për kreativitet dhe inovacion më të lartë. Ne jemi vërtet krenarë që kemi realizuar një program modernizimi shumë kërkues që ndryshoi plotësisht gjurmën mjedisore të operacioneve tona të biznesit, si dhe potencialin tonë për zhvillim në të ardhmen dhe na bëri të ofrojmë mundësi të reja karriere. Shpërndarja jonë e njohurive dhe kujdesi për të tjerët qëndron në zemrën tonë.

 • PROCEDURA E APLIKIMIT

  Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë para së gjithash karakterit dhe personalitetit të kandidatit, duke u siguruar që ai të ketë kapacitetet dhe kualifikimet e nevojshme për të kryer profesionalisht detyrat e caktuara. Prandaj, do t'ju kërkohet të kaloni një proces fleksibël, por të rreptë punësimi, në mënyrë që kandidati më i mirë i disponueshëm të punësohet, si dhe të siguroheni që të keni një mirëkuptim dhe konsideratë se ku qëndrojmë dhe kush jemi.

 • NA DËRGONI CV TUAJ

  Nëse nuk mund të gjeni ndonjë vend pune që përputhet me aftësitë tuaja, por megjithatë jeni të interesuar të bashkoheni me ne, ju lutemi të paraqisni CV-në tuaj për shqyrtime në të ardhmen.

   

  “Ne definitivisht jemi të angazhuar të mbetemi një qytetar i mirë, përgjegjës, por kurrë nuk do të mbetemi me atë se e kemi arritur qëllimin.”

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

picture

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

picture

Titan Academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Titan Academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.