Τεχνίτης

Job ID:  2361
Location: 

Thessaloniki, Greece

Function:  Engineering
Full/Part Time:  Full Time

Αποτέλεσμα εικόνας για titan cement logo

 

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, μέλος του ομίλου ΤΙΤΑΝ, αναζητά Τεχνίτη για το τμήμα μηχανολογικής συντήρησης του λατομείου Δρυμού στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του ρόλου είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εργασιών μηχανολογικής συντήρησης με κύριο γνώμονα την ασφάλεια ίδιου και εργολαβικού προσωπικού.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Διεξάγει προληπτικούς ελέγχους και συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και αποκαθιστά πιθανές βλάβες
 • Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο προληπτικών ελέγχων και αποκατάστασης βλαβών
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων & τραυματισμών
 • Ορίζει, μαζί με τον προϊστάμενο του λατομείου, τις προτεραιότητες βάσει των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και εκτελεί τις καθημερινές εργασίες
 • Συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες εξωτερικών εργολάβων στον τομέα ευθύνης του
 • Μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εσωτερικών κανονισμών και της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Αδειούχος τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή/και ηλεκτροσυγκολλητής ή αδειούχος αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (σύμφωνα με το ΠΔ 115/17-10-2012)
 • Προϋπηρεσία σε βιοτεχνική ή βιομηχανική μονάδα 2 ετών τουλάχιστον
 • Ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και άμεσης επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια

 

 

Ο ΤΙΤΑΝ παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εργασία απορρίπτοντας κάθε μορφής διάκριση. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.